Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika

ul. Racławicka 2
66-620 Gubin
tel./fax 068 455 81 46

e-mail: jjedynkagubin@poczta.fm
Historia Dokumenty Terminy zebrań Pedagog SP nr 1 Osiągnięcia Terapia logopedyczna
Rekrutacja Plan lekcji Terminy rad pedagogicznych Pedagog gimnazjum Projekty Gabinet terapeutyczny
Aktualności
Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie

Zasady ogólne                                                    

1.       Do oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej  nr 1 w Gubinie przyjmowane są:

a)      dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna(załącznik nr1)

Rejon szkoły obejmuje ulice: Aleje Łużyckie, II Armii Wojska Polskiego , Basztowa, Bolesława Prusa, Bronowicka , Budziszyńska, Chabrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drukarska, Jedności Robotniczej, Kaliska, Kinowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Krakowska, Krasińskiego, Kunickiego, Legnicka, Leśna, Lwowska, Łąkowa, 3-go Maja, Matejki, Nowa, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Orzeszkowej, Piękna, Piwna, Przesiedleńców, Racławicka, Repatriantów, Rodziewiczówny, Rolna, Widok, Rydla, Sadowa, Słowackiego, Śląska, Wieniawskiego, Wyspiańskiego, Żółkiewskiego.

b)      dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po złożeniu wniosku rekrutacyjnego (załącznik nr 2),po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

2.       Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są także dzieci zameldowane/zamieszkałe poza obwodem szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, wtedy gdy szkoła dysponuje odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

·         Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są  dzieci z urzędu urodzone w roku 2009 zameldowane w obwodzie szkoły,

·         W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 – w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział Klasy Pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.

·         Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014r.

3.       Do Klasy Pierwszej roku szkolnego 2014/2015  przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2007 i w roku 2008 od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 z urzędu, natomiast dzieci urodzone w roku 2008 po 30 czerwca 2008 roku na wniosek rodziców po przedłożeniu diagnozy spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Od 1 września 2014r.

·         obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie(rocznik 2007)oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie od 1stycznia do 30 czerwca 2008r.

·         spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również  dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia r., jeśli taka będzie wola rodziców (wniosek rodziców)

Od 1 września 2015r.

·         obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie w okresie 1 lipca do 31 grudnia 2008r.,które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009(6-latki)

4.       W szkole organizowany jest pięciogodzinny Oddział Przedszkolny.

5.       Zapisów dziecka do szkoły dokonują osobiście rodzice/ prawni opiekunowie na podstawie swoich dowodów osobistych oraz aktów urodzenia dziecka z numerem PESEL.

6.       Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły.

 

 

 Postępowanie rekrutacyjne

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na podstawie następujących kryteriów i liczby    punktów dla każdego kryterium:

Lp.

                                                   Kryterium

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek szkolny w szkole

4

2.

 Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły

3

3.

Dzieci pracowników szkoły

2

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia , dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

2

5.

Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej

2

 

2.        Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, określony w pkt.1, nie pozwoli na ostateczne rozstrzygnięcie (kandydaci uzyskali w tym etapie równorzędne wyniki lub po zakończeniu tego etapu i przyjęciu osób, które spełniły choćby jedno z kryteriów z tej grupy, szkoła dysponuje wolnymi miejscami),przeprowadza się kolejny etap postępowania obejmujący łącznie następujące kryteria i liczbę punktów dla każdego kryterium:

 

Lp.

                                                   Kryterium

Liczba pkt.

1.

wielodzietność rodziny dziecka

1

2.

niepełnosprawność dziecka

1

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

1

4.

niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

1

5.

niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

1

6.

samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

1

7.

objęcie dziecka pieczą zastępczą

1

              

                 Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej:

1.       Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności :

a)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

b)      ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

c)      sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

2.       Listy o których mowa w pkt.1b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

Tryb odwoławczy:

     W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych, rodzic  kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

     Uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata .Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

    Dyrektor szkoły rozpatruje  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Wszelkie decyzje w sprawach rekrutacji dziecka/zapisu do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego nie objęte w/w procedurą podejmuje dyrektor.


Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica sp
Świetlica gimnazjum
Samorząd Szkolny
Uroczystości szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy i zawody
Podręczniki
Klasa bez wagarów
Najlepiej czytająca klasa
SKO
Sport
Galeria sp
Galeria gimnazjum
1% podatku dla szkoły