Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika

ul. Racławicka 2
66-620 Gubin
tel./fax 068 455 81 46

e-mail: jjedynkagubin@poczta.fm
Historia Dokumenty Terminy zebrań Pedagog SP nr 1 Osiągnięcia Terapia logopedyczna
Rekrutacja Plan lekcji Terminy rad pedagogicznych Pedagog gimnazjum Projekty Gabinet terapeutyczny
Aktualności
Zasady rekrutacji uczniów
do Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w  Gubinie

 

1.       Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów:

·        z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły, wyznaczonym przez organ prowadzący;

·        na wniosek rodziców/prawnych opiekunów-absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych spoza obwodu gimnazjum, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2.       Do oddziałów integracyjnych przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów:

·         posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

·        uczniowie nie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego.

3.       W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów. W trakcie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

 

kryterium

maksymalna liczba punktów

uwagi

sprawdzian szóstoklasisty

40

 

1pkt ze sprawdzianu=1pkt

j. polski

6

cel=6pkt

bdb=5pkt

db=4pkt

dst=3pkt

dop=2pkt

matematyka

6

jw.

historia i społeczeństwo

6

jw.

przyroda

6

jw.

język obcy

6

jw.

Średnia ocen

6

Liczona ze wszystkich przedmiotów na świadectwie(z dok. do 2 miejsc po przecinku)

zachowanie

6

wzorowe=6pkt

bdb=5pkt

dobre =4

poprawne =3

nieodpowiednie, naganne =0pkt

Świadectwo z wyróżnieniem

3

 

Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia SP

5

Powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie

 

        Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania wybiera uczniów ,którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.  W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

·      Kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni Psych. –Ped. lub innej poradni specjalistycznej,

·      Kandydaci ,którzy uzyskali większą liczbę punktów ze sprawdzianu po szóstej klasie,

·      Rodzeństwo jest uczniem tej szkoły,

·      Ciężka sytuacja rodzinna

4.       Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej , co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od powyższych kryteriów.

5.       Kandydaci spoza obwodu zwolnieni z  obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu porównywani są z innymi kandydatami bez uwzględniania ocen uzyskanych przez nich podczas sprawdzianu.

6.       W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jego przewodniczącego i określa zadania.

 

Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej

 

1.       Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności :

a)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

b)      ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

c)      sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

2.       Listy o których mowa w pkt.1b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

Tryb odwoławczy:

   W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych, rodzic  kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

       Uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata .Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

    Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

    Dyrektor szkoły rozpatruje  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

                   Wymagane dokumenty/terminy

 

1.      Rodzice lub kandydaci zobowiązani są złożyć w sekretariacie:

 

·        Podanie/wniosek  o przyjęcie ucznia do szkoły w terminie do 6 czerwca 2014r.  do godz.1500 (formularz dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły )

·        Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia z wynikiem sprawdzianu zewnętrznego, 2 zdjęcia legitymacyjne  w terminie do 1 lipca 2014r. do godz.1500   

·        Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole do 7 lipca 2014r. do godz.1500

 

2.      Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum do 8 lipca 2014r. do godz.1200 .

Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica sp
Świetlica gimnazjum
Samorząd Szkolny
Uroczystości szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy i zawody
Podręczniki
Klasa bez wagarów
Najlepiej czytająca klasa
SKO
Sport
Galeria sp
Galeria gimnazjum
1% podatku dla szkoły